การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง แนวปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม
  • แแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts