การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

 • มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย ืการโอน การรับโอน การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2544

 • ประกาศ-ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ-พ.ศ. 2544

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตครฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

 • มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

 • มาตรฐานทั่วไปสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • ประกาศ-กถ-การกำหนดหลักสูตร-พัฒนาปฐมนิเทศ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

 • ประกาศ-ก.อบต.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558

ประกาศคณะคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิิบัติงาน-ฉ-2-2563

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษารวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

 • มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-2

ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

 • มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

 • มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ประกาศ ก.จ. ก.ก. และก.อบต. เรือง มาตรคฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

 • ประโยชน์ตอบแทนอื่น