• ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • https://itas.nacc.go.th/go/eit/kf4apn