ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประเมิน ITA ปี 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

© (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้) ©

https://itas.nacc.go.th/go/iit/kf4apn

© QR Code

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 6e1639