ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประเมิน ITA ปี 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

© (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้) ©

https://itas.nacc.go.th/go/eit/kf4apn

© QR Code