ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 9/04/2561