หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โครงการปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 15 มีนาคม 2565