หมวดหมู่: แผนต่างๆ

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25/09/2561

คำสั่ง อบต.หน้าโคก เรื่อง แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 9/04/2561