เดือน: ตุลาคม 2562

ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01/10/2562

รอการเปิดอ่าน