เดือน: เมษายน 2563

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 24/04/2563

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 24/04/2563

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ 2 รายติดเชื้อสะสม 8 ราย รายละเอียด???? 21/04/2563

ข้อมูลจาก : htt…

ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 02/04/2563